Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody nazywamy pojedyncze i grupowe twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnych wartościach przyrodniczych, kulturowych, naukowych, historycznych bądź krajobrazowych. Pomniki przyrody charakteryzują się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je spośród innych tworów (np. wiek lub rozmiary drzewa).

Do pomników przyrody ożywionej należą m.in. pojedyncze drzewa i krzewy oraz grupy drzew odznaczające się wiekiem, wielkością bądź niezwykłymi kształtami). 
Do pomników przyrody nieożywionej należą m.in. źródła, wodospady, głazy narzutowe, jaskinie.  
 
Na obszarze Nadleśnictwa Żagań znajduje się 12 pomników przyrody, w tym dwa powierzchniowe. Są to:
  • "Storczyk" o powierzchni 15 m2 - z gatunkami storczyków (plamisty, szerokolistny)
  • "Cisy nad Czerną" o powierzchni 5,98 ha - z cisem pospolitym (według stanu na 31.12.2010 r. było zinwentaryzowanych 510 szt. cisa, w tym 235 szt.  poza terenami Lasów Państwowych)
  • obręb Iłowa: dąb szypułkowy - 3 drzewa, w tym jedna grupa składająca się z trzech dębów szypułkowych,
  • obręb Żagań: dąb szypułkowy - 3 drzewa, buk zwyczajny - 1 drzewo, lipa drobnolistna - 2 drzewa, wiąz szypułkowy - 1 drzewo.
 
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Żagań znajdują się 44 uznane pomniki przyrody. Należą do nich:
Za projektowane pomniki uważa się obiekty spełniające wymagania pomnika przyrody, które mają opracowaną dokumentację, a dokumentacja ta została złożona do Urzędu Gminy. Zgłoszenia pomnika przyrody może dokonać każdy mieszkaniec gminy (także wójt gminy lub urzędnik), szkoła, stowarzyszenie itp. Do zgłoszenia należy dołączyć szkic sytuacyjny lub mapę terenu z zaznaczonym obiektem. Aby uznać drzewo za pomnik przyrody jego obwód w pierśnicy powinien być większy niż szacunkowe wartości minimalne dla danego gatunku.