Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Żagań zarządza ponad 20 tys. ha lasów. Jest to teren bardzo ciekawy przyrodniczo, bogaty w świat roślinny i zwierzęcy.

Obszar Nadleśnictwa Żagań charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. 

Pod względem geomorfologicznym nadleśnictwo położone jest zasadniczo na dwóch obszarach. Pierwszy obszar, o udziale ok. 20 %  powierzchni nadleśnictwa, stanowi część  północno-zachodnia obrębu Iłowa. Są to Wzniesienia Żarskie stanowiące fragment większej jednostki Wału Trzebnickiego. Jest to system rozczłonkowanych wzgórz morenowych z wyciśniętymi warstwami trzeciorzędowymi. Drugi obszar, to ok. 80% powierzchni nadleśnictwa należąca do mezoregionu Borów Dolnośląskich. Zbudowany jest on przede wszystkim z rozległych równin piasków rzecznych i piasków sandrowych zlodowacenia środkowopolskiego.

W Nadleśnictwie Żagań łącznie wyróżniono 17 typów i 49 podtypów gleb. Największy udział mają gleby rdzawe i bielicowe. Występują także ciekawe gleby ochrowe.

Lasy Nadleśnictwa Żagań położone są w V Krainie Śląska, w Dzielnicy Równiny Dolnośląskiej
a. Mezoregion Wzgórz Dalkowskich (V.1.a)
b. Mezoregion Borów Dolnośląskich (V.1.b)
 

Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 26 986 ha i charakteryzuje się znaczną lesistością, sięgającą 73,7%.

Bardzo istotny element środowiska przyrodniczego na tym terenie stanowią rzeki. Przez obszar nadleśnictwa płyną rzeki Bóbr, Czerna, Kwisa, Olsza i Łubianka, które mocno kształtują stosunki wodne i klimatyczne.

Duża powierzchnia kompleksów leśnych tego terenu przyczynia się do podwyższenia opadów i wilgotności powietrza oraz do zmniejszenia amplitud temperatury w stosunku do terenów bezleśnych. Klimat ten kształtuje  łagodny typ pogody, z zachmurzeniem, opadami oraz niższą temperaturą latem i wyższą temperaturą zimą.

Przeważające na terenie Nadleśnictwa siedliska borowe z wyraźną dominacją sosny wykazują stosunkowo niewielką różnorodność szaty roślinnej. Z żyznymi glebami wiążą się siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej.

Oprócz drzew na szatę roślinną ekosystemu leśnego składają się także krzewy i rośliny runa. Na terenie Nadleśnictwa Żagań występuje wiele gatunków objętych ochroną, jak np. chrobotek leśny, płucnica islandzka, widłaki, storczyki. Chronione są także pomniki przyrody.

Świat zwierzęcy na terenach Nadleśnictwa jest równie bogaty jak roślinny. Występują tu chronione gatunki ptaków bielik, kania czarna, kania ruda, bocian czarny, zaś z gromady płazów na szczególną uwagę zasługują ropucha paskówka, ropucha szara, ropucha zielona, traszka grzebieniasta, żaba moczarowa, żaba śmieszka, żaba trawna.